ЈАВНИ УВИД ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА "ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Општина Бач – Општинска Управа
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине
и имовинско правне послове.
 
Јавни увид за План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса „Језеро Провала у КО Вајска.
 
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14), и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015), и извештаја
Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације туристичко – спортско –рекреативног комплекса „Језеро Провала“ у КО Вајска, број: 350-1-14/2017-IV-05 од 27.10.2017. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Општине Бач, излаже на :
 
Ј А В Н И У В И Д
 
за План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса „Језеро Провала у КО Вајска са извештајем о стратешкој процени утицаја ПДР туристичко-спортско-рекреативног комплекса „Језеро Провала у КО Вајска

  1. На Јавни увид излаже се Нацрт Плана детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса „Језеро Провала“ у КО Вајска, у периоду од 06. новембра 2017. до 06. децембра 2017. године.
  2. Нацрт ПДР туристичко-спортско-рекреативног комплекса „Језеро Провала у КО Вајска, биће изложен у холу - приземље, зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4. сваког радног дана од 10 до 15 часова. Сва потребна обавештења о Нацрту Плана, могу се добити у Општинској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове (канцеларија број 9. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општиској управи Бач, одељењу за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове, преко писарнице или поштом, закључно са 06. децембром 2017. године.
  4. У току трајања јавног увида, дана 24. новембра 2017. год. са почетком у 12 часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР туристичко-спортско-рекреативног комплекса „Језеро Провала“ у КО Вајска, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.
  5. По завршетку јавног увида, дана 15. децембра 2017. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу трг Др Зорана Ђинђића број 4. Подносиоци писмених примедби на Нацрт ПГР насеља Бач, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.
Rok: 
06. децембар 2017.године