ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1А У КО БАЧ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
Општина Бач – Општинска Управа
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине
и имовинско правне послове.
 
Комисија за планове Општине Бач, на својој VII седници одржаној дана 19. јануара 2018. године на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ( "Службени Гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), донела је закључак којим
 
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1А У КО БАЧ
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД  обавиће се у згради Општинске управе Бач, трг Др ЗоранаЂинђића број 2. (приземље, канцеларија број 9.), сваког радног дана од 12,00 до 15,00 часова у периоду од 06. фебруара 2018. до 21. фебруара 2018. године.
Више информација о предложеним планским решењима, заинтересованим правним и физичким лицима даће представници обрађивача Плана 14. фебруара 2018. године, среда од 11,00 до 13,00 часова ( мала сала К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4).
 Сви заинтересовани у току трајања раног јавног увида своје примедбе или сугестије на планска решења, могу доставити у писаној форми Општинској управи Бач - Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове, најкасније до 21.02.2018. године.

ГРАФИЧКИ ДЕО