МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Месна заједница “БАЧ”
Бачка 4
21420 Бач
Телефон: 021/770-175
е-mail:mzbac@bac.rs
 
Месна заједница “БОЂАНИ”
Др Зорана Ђинђића 11
21427 Бођани
Телефон: 021/2076-004
е-mail:mzbodjani@bac.rs
 
Месна заједница “БАЧКО НОВО СЕЛО”

Др Зорана Ђинђића 2
21429 Бачко Ново Село
Телефон: 021/779-012
е-mail:mzbnselo@bac.rs
 
Месна заједница “ПЛАВНА”
М.Тита 43
21428 Плавна
Телефон: 021/2078-016
е-mail:mzplavna@bac.rs
 
Месна заједница “СЕЛЕНЧА”
М.Тита 124
21425 Селенча
Телефон: 021/774-004
е-mail: mzselenca@bac.rs
 
Месна заједница “ВАЈСКА”
М.Тита 27
21426 Вајска
Телефон: 021/775-406
е-mail:mzvajska@bac.rs