КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Министарство привреде Републике Србије, у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије, расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништа кроз финансијску подршку у пословању.
Средства опредељана Програмом намењена су за финансијску подршку кроз суфинансирање улагања лицима које желе да порекну сопствени посао, или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева.

Улагања која се могу финансирати у оквиру Програма обухватају:

  • Доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију пословног или производног простора;
  • Куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година)
  • Трајна обртна средстав, која могу да учестувују у највише до 20 % у структури укупног инвестиционог улагања.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 350.000.000,00 динара.
Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 3.000.000,00 динара, а за правна лица не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 6.000.000,00 динара. Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда.
Кредити Фонда по овом Програму одобраваће се са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године и каматном стопом уз примену валутне клаузуле од 1,5 % годишње уз гаранцију банке или 3% годишње уз остала средства обезбеђења.

Више на следеђем линку

Министарство привреде