СРЕДСТВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА “ЈЕЗЕРА ПРОВАЛА”

Дана, 09.09.2015. године закључен је уговор о додели новчаних средстава ради суфинансирања трошкова израде Плана детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса “Језеро Провала” између између Општине Бач као корисника средстава и АП Војводина - Покрaјински секретaријaт зa урбанизам, градитељство и заштиту животне средине као даваоца средстава.

Општини Бач одобрена су средства у износу од 1.300.000,00 динара по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине у 2015. години за суфинансирање израде планских докумената.