ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА ВАЈСКА (ПОТЕС УРБАРИЈАЛ)

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал), број: 350-1-02/2019-IV-02 од 26.08.2019. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на
 

ЈАВНИ   УВИД  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СЕВЕРНОГ  ДЕЛА НАСЕЉА  ВАЈСКА  (ПОТЕС  УРБАРИЈАЛ)

  1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Плана детаљне северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал), у периоду од  04.09.2019 . до  04.10.2019. године.
  1. Нацрт ПДР-е северног дела насеља Вајска, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. Центра у Бачу, Трг Др Зорана Ђинђића број 4 и у ходнику МЗ Вајска, ул. М. Тита бр. 27,  сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о Нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 9. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
  1. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општинској управи Бач, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 04.10.2019. године.
  1. У току трајања јавног увида, дана  27.09.2019. год. (петак) са почетком у 11  часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                                                    
  1. По завршетку јавног увида, дана 11.10.2019. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за планове општине Бач, у Свечаној сали зграде Општинске управе у Бачу, Трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.

 

НАПОМЕНА:

Због техничких ограничења веб сајта у максималној величини фајла, текстуални део и графички прилози су подељени у два дела, односно два фајла.

 

 

ПЛАН