ИЗРАЂЕНА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДВОРЦА „ФРИЦ ХРИСТИЋ“ У БАЧКОМ НОВОМ СЕЛУ

Општина Бач је током 2020. и 2021. године реализовала пројекат: „Унапређење апсорпционих капацитета општине Бач за коришћење ЕУ фондова“, који је суфинансирала Развоја агенција Србије са износом од 1.399.500 динара.
Пројект менаџери напомињу да су циљеви пројекта били усмерени на промоцију значаја регионалног развоја и субјеката регионалног развоја, као и важности придруживања ЕУ, познавање расположивих фондова и приоритетних пројеката за финансирање, умрежавање партнера на међународном, регионалном и локалном нивоу кроз унапређивање и јачање међуинституционалне сарадње.
Члан пројектног тима из Канцеларије за локлани економски развој Општине Бач, Никола Бањац истакао је до сада постигнуте резултате на овом пројекту.
„У оквиру активности: Организација и имплементација тренинга за унапређење апсорпционих капацитета Општине Бач за ЕУ фондове, одржан је тродневни тренинг програм на тему управљања пројектима са фокусом на пројекте и програме ЕУ. С обзиром на ситуацију која је проузрокована корона вирусом тренинзи су одржани у току 2021. године када су се стекли услови за то. Први трениг је одржан 01.03.2021. године на тему управљања пројектима, припеме и имплементације пројеката. Други тренинг је одржан 04.03.2021 године на тему актуелних ЕУ програма и методологије за припрему и имплементацију пројекта. Трећи дан тренинга је одржан 09.03.2021 године на исту тему, али са фокусом на конкретне ЕУ програме и изворе финансирања. За потребе реализације ове активности су ангажовани спољни експерти са искуством у овој области. На тренинзима је учествовало 25 запослених у Општинској управи Бач, локалним установама/институцијама (школе, предшколска установа, Туристичка организација, Центар за социјални рад, ЈКП и др.)“.
Кроз реализацију ових тренинга успостављена је сарадња између локалних институција и Општине Бач у области припреме предлога те је успостављена неформална локално партнерство/мрежа које је формализовано кроз партнерство локалног Центра за социјални рад Бач у апликацији за ЕУ програм стамбеног збрињавања рањивих група (Open Call for Proposals for Social Housing and Active Inclusion Projects), као и са локалним ЈКП ''Тврђава'' Бач у оквиру ЕУ пројекта ''Подршка инклузији Рома кроз запошљвање'').
Представници локалне самоуправе у Бачу, заједно са члановима пројектног тима задуженог за имплементацију су сагласни да је израда пројектно техничке документације за реконструкцију дворца Фриц Христић, односно зграде старе школе у Бачком Новом Селу, а која ће бити пренамењена у Дунавски информативни центар, једна од кључних активности на овом пројекту узимајући у обзир њен далекосежни значај.
У оквиру ове активности спроведена је процедура јавне набавке за избор пројектантске куће за израду пројектно техничке документације за реконструкцију старе зграде школе у Бачком Новом Селу у Дунавски информативни центар. У складу са пројектним задатком јавна набавка за услугу израде пројектно техничке документације покренута је 05.03.2020 године, а набавка је завршена доношењем Одлуке о додели уговора о јавној набавци 18.08.2020 године. За пружоца услуга је изабрана група понуђача коју су чинили ''Инип инг'' Нови Сад, ''Квидита'' Београд, ''Енсол'' Београд и ''Институт за превентиву'' Нови Сад. У оквиру наведене активности, а у складу са Законом о планирању и изградњи, израђено је Идејно решење - Архитектонско-грађевински део, фазе свих инсталација коју чине: Ситуациони планови, Цртежи постојећег и новопројектованог стања, Општа, текстуална и нумеричка документација, Технички опис, Фотодокументација. Идејни пројекат који обухвата Архитектонско-грађевински и ентеријерски део (Ситуациони планови, Детаљни цртежи постојећег и новопројектованог стање, Општа, текстуална и нумеричка документација, Технички опис, Предмер и предрачун са процењеним инвестиционим вредностима, Фотодокументација). Идејни пројекат обухвта и: Идејни пројекат конструктивне санације, Идејни пројекат хидротехничких инсталација, Идејни пројекат електроенергетских инсталација, Идејни пројекат сигналних и телекомуникационих инсталација, Идејни пројекат термотехничких инсталација. У оквиру ове активности израђени су и Елаборат противпожарне заштите и Елаборат енергетске ефикасности. Такође, израђен је Пројекат за извођење се сатоји од Архитектонско-грађевински дела, Ентеријерског дела, Пројекта конструктивне санације, Пројекта хидротехничких инсталација, Пројекта електроенергетских инсталације, Пројекта сигналних и телекомуникационих инсталација, Пројекта термотехничких инсталација, Главног пројекта противпожарне заштите, Пројекта детекције и дојаве пожара, Плана превентивних мера у фази извођења грађевинских радова. На овај начин је општина Бач добила израђену коплетну техничку документацију за реконструкцију старог објекта и тиме обезбедила спремност за аплицирање код различитих ЕУ фондова. Такође, на основу горе наведене документације, надлежна служба ОУ Баче је издала Грађевинску дозволу“.
Пројектни тим чинила су три члана - представници партнера на пројекту (Општина Бач и РРА Бачка) и то: Јелена Ковачевић, менаџер пројекта, Николина Пупавац, координатор пројекта и Никола Бањац, асистент за финансије.