РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 
ОБАВЕШТЕЊЕ СТАНАРИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
 
Дана 12.06.2017.године,почела је регистрација стамбених заједница на територији Р.Србије  путем    Регистра стамбених заједница у Републичком геодетском заводу.
Новим  Законом  о  становању  и  одржавњу  зграда ( ''Сл.гласник РС'', бр.104/16 ) који је ступио на снагу 31.12.2016,прописана је обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде да у року од шест месеци од дана почетка рада  Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23..Закона о становању и одржавању зграда  ( ''Сл.гласник РС'', бр.104/16).
Поступак    регистрације   стамбене  заједнице  покреће  се    подношењем  пријаве  за регистрацију  стамбене    заједнице  уз  коју  се   прилажу  одговарајућа   документа  у оригиналу, овереном препису или  овереној   фотокопији, као и  доказ о  уплати локалне административне    таксе.  Уколико стамбена заједница нема матични број, добиће га у поступку регистрације и  по  добијању решења о регистрацији,  једино  је  потребно  у  филијали пореске управе поднети захтев за издавање ПИБ-а, који се накнадно доставља Регистру.
Сву потребну домументацију за регистровање стамбених заједница можете наћи  у згради ОУ Бач, Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове, Инспекција за комуналне послове и заштиту животне средине, канц. бр.9, као и на званичној интернет страници општине.
За сва питања можете се обратити особи за контакт у општини.
 
Контакт особа: Бранимир Аничић
Телефон:021/770-075 лок. 130
е-mail:branimir.anicic@bac.rs
 
Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

 

 

 
 
Корисни линкови:
 -  База јединствене евиденције РГЗ-а
http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice
-  Регистар професионалних управника је успостављен и доступан је на сајту
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar
Сви професионални управници који су положили испит и добили лиценцу су уписани у овај Регистар.