СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Надлежност Скупштине општине:

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;
5) доноси просторни и урбанистичке план Општине;
6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
7) бира и разрешава локалног омбудсмана;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,  ради заштите општег интереса;
11) оснива установе и организације у области, предшколског образовања и васпитања, основног образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
14) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
16) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
17)  усваја Кадровски план;
18)  уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику,  прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
19)  доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
20) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
21) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
22) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
23) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
24) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
25) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
26) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
27) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
28) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
29) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, може основати канцеларију за младе;
30) доноси програм и план енергетске ефикасности;
31) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и  о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
32) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
33) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
34) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
35) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
36) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
37) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
38) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
39) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
40) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
41) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
42) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
43) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
44) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
45) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
46) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
47) информише јавност о свом раду;
48) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
49)  организује службу правне помоћи грађанима;
50)  уређује организацију и рад мировних већа;
51)  утврђује празник Општине;
52) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
53) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
54) одлучује о називима улица, тргова,  заселака и других делова насељених места;
55) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
56) разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
57) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,
58) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
59) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
60) именује Општинску Изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине општине, у складу са законом.
61) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Телефон: 021/6070-075
Факс: 021/6070-330
e-mail: skupstina@bac.rs