ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Ради провере редовности похађања наставе за децу за коју се остварује право на дечији додатак, обавештавају се корисници права да је неопходно, најкасније до 10. септембра,  донети потврде о упису у образовну установу у школској 2023/2024 години. Потврде се доносе само уколико је дете ове године први пут уписано у предшколску установу, први разред основне школе, први разред средње школе или уколико је дете променило образовну установу.
Подсећамо кориснике дечијег додатка да је потребно да сваку промену од утицаја на право пријаве у року од 15 дана од дана настанка промене па тако и информацију о престанку основношколског образовања или о престанку средњошколског образовања.
Информација о упису/промени образовне установе или информација о престанку образовања се доставља поштом на адресу Општинска управа Бач, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, Служба дечије заштите, Трг др Зорана Ђинђића 2 Бач или лично у згради ОУ Бач-канцеларија број 9.