ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРАВА - ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава све заинтересоване да је расписан Јавни позив који се односи на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза као помоћ пољопривредним произвођачима - узгајивачима млечних крава.

Бесповратна испорука се односи на примарну производњу млека. У питању је помоћ за регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава. Под млечном кравом се подразумева свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања јавног позива.
Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који:
1. је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу за текућу годину;
2. је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана пољопривредног газдинства;
3. није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
4. је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину.

Лица са територије општине Бач која испуњавају горе наведене услове, пријаву подносе Пољопривредној саветодавној и стручној служби Нови Сад. 

Уз образац Пријаве доставља се и следећа документација:
1) извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају (сточни фонд). Овај Извод издаје подручна јединица Управе за трезор у којој је регистровано пољопривредно газдинство;
2) списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба.
Сва документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилаже се у оригиналу или овереној копији. Документи не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве.
Рок за подношење пријаве је 23. новембар 2022. године.

Образац пријаве са целокупном документацијом доставља се ПССС Нови Сад у затвореној коверти са назнаком имена И презимена, адреса пребивалишта подносиоца пријаве, контакт телефоном И напоменом: “ Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава”, препорученом пошиљком.
Поступак рангирања, паритет за остваривање права на доделу меркантилног кукуруза и пријава на јавни позив -  садржани су у тексту Јавног позива који се може преузети на следећем линку:

https://www.rdrr.gov.rs/uploads/aktuelnosti/Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-bespovratnu-isporuku-kukuruza.pdf

ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРАВА