РЕШЕЊЕ О ТУРИСТИЧКОМ МЕСТУ ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ

Решењем Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, утврђено је да општина Бач испуњава услове за туристичко место III категорије, а исто важи три године од дана достављања.

Општинска управа Бач се 14.07.2020. године обратила Министарству трговине, туризма и телекомуникација са захтевом за разврставање у одговарајућу категорију.
Комисија је на терену извршила процену расположивих података те на основу квантитативних и квалитативних критеријума донела одлуку да подручје туристичког места Бач које обухвата подручје од шест насеља: Бач, Селенча, Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново Село, разврста у III категорију.