ЈАВНИ ОГЛАС

Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њима, као и заинтересовани органи и установе да је покренут поступак утврђивања непокретног културног добра – Дизел црпна станица „Плавна“ у атару Плавне на кат. парцелама број 3205 к.о. Плавна (део) и његове заштићене околине на кат. парцелама бр. 2992 к.о. Плавна и бр. 3380 к.о. Плавна (део) те да имају право да о томе дају своје мишљење.