ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1/А У КО БАЧ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14), и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације радне зоне - локација  1А  у КО Бач, број: 350-1-09/2018-IV-02 од 06.08.2018. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на :

ЈАВНИ   УВИД   НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ЛОКАЦИЈА  1/А  У  КО  БАЧ

  1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне – локација  1А  у КО  Бач,  периоду од  27. 08. 2018 . до  28. 09. 2018. године.
  2. Нацрт ПДР-е радне зоне – локација  1А  у КО Бач, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4. сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о Нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 9. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општиској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 28. 09. 2018. године.
  4. У току трајања јавног увида, дана 14. 09. 2018. год. (петак) са почетком у 11 часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е радне зоне – локација 1/А у КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                                                    
  5. По завршетку јавног увида, дана 05. 10. 2018. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у свечаној сали зграде општинске управе у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.
ПЛАН
ИЗВЕШТАЈ