ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021 ДО 2035.ГОДИНЕ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 и др закон, 9/20 и 52/21), и члана 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),  и члана 5. и 19. Закона о стратешкој  процени на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10), по овлашћењу Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, излаже се на

ЈАВНИ  УВИД  НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021 ДО 2035.ГОДИНЕ

  1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт  Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине, у периоду од 21.03.2022. до 19.04.2022.године.
  2. Нацрт РПП АП Војводине, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4. сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о Нацрту  Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 12,. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општиској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 19.04.2022. године.