ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА ВАЈСКА (ПОТЕС УРБАРИЈАЛ)

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
АП  ВОЈВОДИНА
Општина Бач – Општинска Управа
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине,
имовинско правне и комунално стамбене послове
 
 

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1/А У КО БАЧ

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
АП  ВОЈВОДИНА
Општина Бач – Општинска Управа
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине,
имовинско правне и комунално стамбене послове.

Јавни увид за План детаљне регулације радне зоне локација – 1А у КО Бач