ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1А У КО БАЧ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
Општина Бач – Општинска Управа
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине
и имовинско правне послове.
 
Комисија за планове Општине Бач, на својој VII седници одржаној дана 19. јануара 2018. године на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ( "Службени Гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), донела је закључак којим
 
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1А У КО БАЧ