Надлежност

Извод из Статута општине Бач ("Сл. лист општине Бач", бр. 1/2015 – пречишћен текст).


Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом, обавља послове:

 1. доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
 2. доноси просторни план Општине и друге урбанистичке планове ;
 3. доноси буџет и усваја завршни рачун;
 4. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 5. утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе;
 6. обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко – технолошко јединство сисетама и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој (снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, управљање комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање гробљима и погребне услуге, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних и зелених површина, димњачарске услуге, делатност зоохигијене и др.);
 7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 10. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини;
 11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту и коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 15. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији Општине и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 16. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 17. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 18. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
 19. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих националних заједница на територији Општине, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 20. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 21. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја;
 23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 24. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 25. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 26. користи, одржава, управља и располаже средствима у јавној својини у складу са законом и стара се о њиховом очувању и увећању;
 27. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 28. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 29. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
 30. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
 31. подстиче и помаже развој задругарства;
 32. организује службу правне помоћи грађанима;
 33. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
 34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина  који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнут ниво мањинских права;
 35. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
 36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
 37. уређује организацију и рад мировних већа;
 38. оснива и укида месне заједнице;
 39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и других обележја Општине;
 40. помаже рад невладиних организација, хуманитарних организација и удружења грађана;
 41. сарађује са општинама и градовима других држава, у складу са законом;
 42. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
 43. уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове у циљу развоја система заштите и спасавања у оквиру система цивилне заштите;
 44. израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање локалне самоуправеу ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;   
 45. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом.