ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

 

АЛЕКСАНДРА БЕРИЋ
 
Tелефон: 021/6070-075, лок 120
 
 
            Председница Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о примени Пословника и остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која доноси Скупштина, представља Скупштину, остварује сарадњу са председником општине и Општинским већем, стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела Скупштине и врши друге послове утврђене законом и Статутом.