ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ ПРКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Јавни оглас је објављен 24. јуна 2024. године у дневном листу "Ало!".

ЈАВНИ ОГЛАС

Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њима, као и заинтересовани органи и установе да је покренут поступак утврђивања непокретног културног добра – Дизел црпна станица „Плавна“ у атару Плавне на кат. парцелама број 3205 к.о. Плавна (део) и његове заштићене околине на кат. парцелама бр. 2992 к.о. Плавна и бр. 3380 к.о. Плавна (део) те да имају право да о томе дају своје мишљење.

ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Pages