ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чини председник Општине, заменик председника Општине, као и 5 чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
 

Чланови Општинског већа општине Бач задужени за:

 • Драгана Думенџић из Бођана -  област културе и верских заједница;
 • Биљана Бјелић из Бача - област управе, прописа и образовања;
 • Милан Иванић из Бача - област комуналних делатности и заштите животне средине;
 • Јан Трусина из Селенче - област пољопривреде;
 • Звездан Мешановић из Б.Н.Села - област туризма и привреде;

 

Општинско веће врши следеће послове:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 7. оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
 8. Доноси интерни акт о јавним набавкама;
 9. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 10. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 11. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 12. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 13. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 14. поставља општинског правобраниоца;
 15. Разматра извештај општинског правобраниоца
 16. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
 17. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 18. образује жалбену комисију;
 19. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 20. информише јавност о свом раду; 
 21. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 22. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на  одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
 23. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине
 24. даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
 25. уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине,  уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
 26. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
 27. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине
 28. одлучује о преносу права коришћења на непокретним стварима у својини Општине, установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
 29. одлучује о давању у закуп непокретности у јавној својини општине у складу са законом и одлуком скупштине;
 30. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
 31. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине као и предмета посебне историјско документарне, културне или уметничке вредности;
 32. врши и друге послове, у складу са законом.

Пословник о раду општинског већа општине Бач