ДОНЕТ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА

На 14. Седници СО Бач, одржаној 7. Фебруара 2018. Године, донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса „Језеро Провала“ у КО Вајска.
Поменутим Планом дефинисани су основна правила уређења, грађења и коришћења простора и његова детаљна намена а узимајући у обзир природне и створене услове у обухвату Плана сагледани су потенцијали и ограничења и предложена оптимална просторна и функционална организација.
Захваљујући својим природним вредностима и амбијенталним карактеристикама, већ дуги низ година, од поплаве Дунава 1926. године,  овај локалитет се користи у сврху излетничког туризма, спорта и рекреације. Планом детељне регулације планиране су површине за приступне путеве и паркинге, комплекс мотела, комплекс са спа објектом, етно село, ауто камп и паркове али и потврђене површине под воденим огледалом и обалом.
Средстава за израду Плана којим је обухваћен и дефинисан простор површине 70,67ха  обезбеђена су од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  док је израда била поверена  ЈП „Завод за урбанизам Војводине“

ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА
ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА