ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне послове и комунално стамбене послове Општинске Управе Бач, на основу члана 69 Закона о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр.36/09 и 88/10, 14/2016 и  95/2018 – др.закон) ОБЈАВЉУЈЕ  Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада 

Оператер ДОО “ЈГП Петровић отпад” Вајска улица Вука Караџића број 5, из Вајске поднео је дана 12.01.2021.године, захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада, чија релизација се планира на на катастарским парцелама  19, 22, 24 и  26 грађевинско земљиште у к.о. Вајска.
Заинтересована јавност може извршити увид у поднети захтев сваког радног дана од 10:00-14:00 часова у просторјама ОУ Бач , улица Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2, канцеларија бр. 13.
Мишљења и предлоге, у писаној форми можете доставити на адресу надлежног органа, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне послове и комунално стамбене послове ОУ Бач, улица Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2, канцеларија бр. 13, до 28.01.2021. године.