ОБАВЕШТЕЊЕ

Канцеларија за локални економски развој општине Бач обавештава сва привредна друштва заинтересована да инвестирају на територији општине Бач да је Министарство привреде расписало следеће јавне позиве :
- Јавни позив за програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја (предузетници који воде просто књиговодство и предузетници који паушално плаћају порез).
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-program-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2018-godini/
 
- Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години.
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2018-godini/
 
Такође, Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2018. години
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити
послодавац под следећим условима:
-да припада приватном сектору(удео приватног капитала у власничкој структури100%);
-да у последњих 24 месеца измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
-да у последњих 24 месецa није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
-да је измирио уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
-да има план усавршавања запосленог са предлогом извођача обуке са прилозима који подразумевају акредитован програм обуке, која је предмет захтева послодавца; поседовање свих потребних услова за реализацију обуке у погледу просторно-материјално-техничких услова и кадровских капацитета;
-да у програм  обуке укључи запосленог који је у радном односу на неодређено време у трајању од најмање 24 месеца пре подношења захтева за учешће у финансирању обуке.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_za_potrebe_poslodavca_za_zaposlenog_u_2018._godini.cid43515?languageId=1