ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОПШТИНА БАЧ
Трг Др Зорaна Ђинђића 2
21420 Бач
Телефон: 021/6070-075 - централа
fax: 021/6070-330
e-mail: info@bac.rs

 

На интернету сам наишла на Вашу манифестацију ''Дани европске баштине-Дани Бача''. Интересује ме можете ли ми послати програм у ком се боље види планирани садржај?

Програм можете преузети са следећег линка   http://www.turizam.bac.rs/sites/turizam.bac.rs/files/slike/dani%20baca-p...


Обраћам Вам се овим путем како би сазнао на који начин могу извадити или поручити Извод из матичне књиге рођених за свог оца. Извод ми је потребан ради реституције. Молим Вас за упуте о преузимању и цени.

Извод можете поручити слањем на мејл адресу maticna_sluzba@bac.rs  попуњен захтев који можете преузети са сајта општине Бач  www.bac.rs. Након добијања захтева Извод Вам шаљемо путем поште. Такса за потребе реституције се не наплаћује.


Да ли Општинска управа и даље издаје радне књижице?
На основу чл. 116 Закона о изменама и допунама Закона о раду (Сл. гласник РС 75/14), чл. 204 Закона о раду (Сл. гласник РС 24/05; 61/05; 54/09; 32/13) и Правилника о радној књижици (Сл. гласник РС 17/97), радне књижице престају да важе 1.јануара 2016. годиине. На основу наведених одредаба, Општинска управа Бач је од 01. јануара 2015. године престала да издаје радне књижице.
Радне књижице издате закључно са 31.12.2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.


Да ли имам право на стицање статуса енергетски угроженог купца, 100% сам инвалид, имам стан од 82 квадрата у власниству мог сина и укупна су нам примања од 24.000,00 динара, зивим са зеном.
Уколико су наведена примања од пензије или плате не испуњавате.
Уколико је у питању туђа нега или социјална помоћ, односно дечији додатак испуњавате један услов. Други услов је површина стамбеног објекта. Да би са сигурношћу могли  потврдимо да  испуњавате услов, уколико нисте корисник социјалне помоћи или дечијег додатка, потребно је да донесете потврду из катастра за све чланове домаћинста, потврда о примањима (чек од пензије, плате) потврду са бироа уколико сте пријављени на исти, односно потврду из ПИО фонда да сте не запослени, односно да не примате пензију.


Да ли чланови породице предузетника могу обављати делатност без заснивања радног односа?
Чланом 89. ст. 9. Закона о привредним друштвима прописано је да, изузетно од одредбе става 8. овог члана, члан породичног домаћинства предузетника може радити код тог предузетника без заснивања радног односа и то:

  • повремено, током дана и то искључиво у седишту, ако је његово присуство неопходно због природе делатности предузетника (да се трговачка радња предузетника не би затварала током радног времена, да би се утоварила роба, да би се очистио пословни простор и сл);
  • привремено током оспособљавања за обављање делатности старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, ако предузетник обавља ту делатност;
  • у време кад предузетник користи годишњи одмор у складу са законом.

Наведену одредбу треба разумети тако да она успоставља правило да чланови породичног домаћинства предузетника не могу свакодневно обављати послове који спадају у редовну делатност предузетника, без заснивања радног односа. Тако, ако је предузетник трговац на мало, члан његовог породичног домаћинства који свакодневно врши продају производа у малопродајном објекту предузетника, мора бити у радном односу са предузетником.

Чланови породичног домаћинства предузетника, дакле,  могу бити радно ангажовани од стране истог а без заснивања радног односа, само изузетно, тј. само у случајевима који су таксативно наведени у члану 89.став 9. Закона, и искључиво на начин како је то прописано наведеним чланом.

Овде треба напоменути да је, пре доношења важећег Закона о привредним друштвима, који је у примени од 01. фебруара 2012. године, положај предузетника био регулисан Законом о приватним предузетницима ("Сл. гласник СРС" број 54/89, 9/90 и "Сл. гласник РС" 19/91...101/05). Чланом 13. став 2. Закона о приватним предузетницима било је прописано следеће: "Чланови породичног домаћинства предузетника могу радити у радњи и без заснивања радног односа." Дакле, према Закону о приватним предузетницима, чланови породичног домаћинства предузетника могли су радити за њега без заснивања радног односа, без икаквих ограничења и услова које треба испунити, док Закон о привредним друштвима поставља низ услова, као и значајна ограничења у погледу временског трајања таквог рада.


Како извршити промену власника предузетничке радње?
Није могуће извршити промену власника радње. Уколико желите да промените власника радње неопходно је да садашњу радњу прво обришете, јер је иста пријављена на име физичког лица који обавља делатност као предузетник. Значи, уколико радња мења власника неопходно је првог власника одјавити и тек након брисања предузетника из Регистра могуће је поново регистровати нову предузетничку радњу.